• Kontaktni odvetnik zavarovalnice ARAG SE
  • info@odvetnik-zalec.si
  • Pokličite: 040 171 304

 

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK)

Poleg že opisanih ukrepov je Vlada sprejela tudi Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK). Iz sprejetega zakona izhaja, da lahko za odlog plačila kredita zaprosi tudi fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, kar je bistvena novost, ki je v predlogu zakona ni bilo.

Zakon določa, da banka ali hranilnica, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnica banke države članice, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravlja bančne storitve na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: banka), odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev v skladu z določbami tega zakona in če posamezne obveznosti iz kreditne pogodbe, za katero kreditojemalec zahteva odlog plačila, do razglasitve epidemije virusa še niso zapadle v plačilo.

Za kreditojemalca v skladu z zakonom šteje:
- gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki ima
sedež v Republiki Sloveniji;
- zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z
zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali samozaposlena oseba, ki ima sedež
oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
- nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali
nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
- fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji.

Kreditojemalec na banko naslovi vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa.

Vlogi mora priložiti dokumentacijo, ki je različna za različne kreditojemalce in sicer

- gospodarska družba, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razvršča med velike družbe, ugotovi in utemelji, da plačuje obvezne prispevke, davke in druge dajatve, da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije virusa, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko, ker bi takšno poplačilo lahko povzročilo težave z likvidnostjo v tej meri, da bi bila ogrožena solventnost družbe ter v ta namen predloži opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije virusa in izjavo, da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali,da je na dan vložitve vloge iz prejšnjega odstavka v situaciji, ko ji je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh;

- gospodarska družba, ki se v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razvršča med mikro, majhne ali srednje velike družbe, ter zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, nosilec kmetijskega gospodarstva, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali samozaposlena oseba, ugotovi in utemelji, da plačuje obvezne prispevke, davke in druge dajatve, da pa zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije virusa, ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko ter v ta namen predloži opis poslovnega položaja zaradi posledic epidemije virusa in izjavo, da ima na dan 31. 12. 2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali, da je na dan vložitve vloge iz prejšnjega odstavka v situaciji, ko mu je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh;

- fizična oseba pa ugotovi in utemelji, da zaradi okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, začasno ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko, ter v ta namen predloži opis dejstev in okoliščin, povezanih s posledicami epidemije virusa, ki so vplivale na njen finančni položaj.

Kreditojemalcu iz prej navedene druge alineje ni potrebno priložiti opisa poslovnega položaja, in podati utemeljitve, če opravlja dejavnost, za katero je bilo z vladnim ali občinskim odlokom določeno, da se opravljanje storitve oziroma prodaja blaga zaradi epidemije virusa začasno prepove. Vtem primeru kreditojemalec v vlogi navede le vladni oziroma občinski odlok, ki vpliva na opravljanje njegove dejavnosti.

Vsekakor pa se lahko banka in kreditojemalec ne glede na določila tega zakona dogovorita za rok glede plačila, ki je za kreditojemalca ugodnejši. Določbe tega zakona veljajo za kreditne pogodbe, ki so bile sklenjene pred objavo epidemije, kakor tudi za vse kreditne pogodbe, ki bodo sklenjene v času veljavnosti tega zakona.

Kreditojemalci, ki pripravijo opis poslovnega položaja morajo banki enkrat mesečno poročati o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah njegovega poslovnega položaja.

Banka lahko prekine ali skrajša obdobje odloga plačila, če:
- kreditojemalec redno ne poroča v skladu s prejšnjim odstavkom;
- na podlagi poročanja kreditojemalca in drugih podatkov o kreditojemalcu, s katerimi
razpolaga banka, oceni, da je prekinitev ali skrajšanje obdobja odloga plačila
upravičeno;
- ugotovi, da je kreditojemalec v vlogi navajal lažne podatke.

Banka lahko skrajša ali prekine obdobje odloga plačila kredita, če ugotovi, da je kreditojemalec-fizična oseba v vlogi navajal lažne podatke.

KAJ POMENI ODLOG PLAČILA:

Odlog plačila po tem zakonu pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga, banka in kreditojemalec pa se lahko dogovorita tudi drugače. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se podaljša za čas trajanja odloga plačila. Po izteku obdobja odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe. Odlog plačila ne vpliva na izračun višine posameznega obroka v skladu s kreditno pogodbo. Banka in kreditojemalec o odlogu plačila skleneta aneks h kreditni pogodbi, ki upošteva značilnosti odloga plačila razen za kreditne pogodbe, ki so sklenjene v času veljavnosti tega zakona.

Za veljavnost in učinke odloga plačila po tem zakonu v razmerju med banko, ki izvede ukrep in njenim kreditojemalcem, se razen sklenitve aneksa iz drugega odstavka tega člena, ne zahteva nobeno dodatno dejanje banke, ki izvede ukrep po tem zakonu, ali njenih kreditojemalcev ali njihovih porokov, ne glede na drugačne določbe v kreditni pogodbi ali zakonih, ki se uporabljajo v zvezi s plačilom obveznosti iz kreditne pogodbe.

Zakon še določa, da ukrep velja 18 mesecev od prenehanja razlogov zanje. Prenehanje razlogov ugotovi vlada RS s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu RS.

Arag

odvetniska zbornica slovenije

Uradne ure

Ponedeljek - petek
od 9.00 do 14.00

Za sestanek izven uradnih ur, pokličite

 

 

Kontakt z nami

Odvetnik Kristjan Žalec,
Zadružna cesta 33
8340 Črnomelj

05 99 55 006

040 171 304

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

9.00 do 14.00