• Kontaktni odvetnik zavarovalnice ARAG SE
  • info@odvetnik-zalec.si
  • Pokličite: 040 171 304

 

Samozaposleni in ukrepi po ZIUZEOP

V današnjem blogu nadaljujem s pregledom predvidenih pomoči Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).

ZIUZEOP določa dve vrsti ukrepov za skupine samozaposlenih. Prva je izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka.

To so osebe, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu in sicer:

- samozaposleni, ki na dan uveljavitve tega zakona opravlja dejavnost in je v obvezno zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi,

- verski uslužbenec registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki ima na podlagi27. člena Zakona o verski svobodi (Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12– ZUJF in 100/13) pravico do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost v višini naslednjih vrst prispevkov za socialno varnost in

- kmet, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17.člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 in ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi.

Pomembno je poudariti tudi, da se za samozaposlenega iz prve alineje štejejo tudi družbeniki, ki so poslovodne osebe v gospodarski družbi in so zavarovani na podlagi 16. člena ZPIZ-2. Torej družbeniki, ki so tudi poslovodne osebe in niso zavarovani na drugi podlagi ampak samo na podlagi 16.člena ZPIZ-2.

Vsi zgoraj navedeni upravičenci, bodo v primeru, da izpolnjujejo vse pogoje in pravočasno oddajo vlogo za izplačilo prejeli izredno pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 eurov za mesec marec in po 700 eurov za meseca april in maj 2020, vendar pa morajo opravljati dejavnost najmanj od 13.marca 2020 do uveljavitve ZIUZEOP.

Še dodaten splošni pogoj pa je izpolnjevanje določenih finančnih obveznosti do države. Do izplačila mesečnega dohodka namreč niso upravičeni tisti, ki ne plačuje obveznih dajatev in ne izpolnjuje drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan uveljavitve tega zakona neplačane zapadle davčne obveznosti. ZIUPPP je sicer določal druge pogoje in je izplačilo vezal na točno določen dan. ZIUZEOP pa je postavil drugačna pravila. Torej je potrebno upoštevati, da kdor zaprosi za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, na dan uveljavitve ZIUZEOP (to je na dan ko se prične uporabljati) ne sme zamujati s plačilom že zapadlih davčnih obveznosti.

ZIUZEOP pa določa še dodatne pogoje vezane na poslovanje osebe, ki prosi za izplačilo temeljnega mesečnega dohodka. Dodatni pogoji so še, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti, ali da jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. ZIUZEOP določa, da se za bistveno zmanjšan obseg dejavnosti šteje:

- vsaj 25 % zmanjšanje prihodkov upravičenca v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020 ali
- vsaj 50 % zmanjšanje prihodkov upravičenca iz prejšnjega člena v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v mesecu februarju 2020.

Zakonodajalec je oba pogoja predpisal kot alternativna, saj se lahko vloge za izplačilo temeljnega mesečnega dohodka podajo bodisi za vse tri mesece ali pa za vsak posamezen mesec. Glede na to, da je zakonodajalec predvidel izplačilo pomoči tudi upravičencem, ki so poslujejo vsaj od 13.3.2020 in kateri kljub poslujejo deloma, se postavi vprašanje kaj se bo pri njih štelo za referenčno obdobje primerjave, saj glede na trenutno sprejeto zakonsko besedilo ne izpolnjujejo pogojev za pomoč.

Še dodaten pogoj glede prejemanja pomoči pa zakonodajalec predvidi v členu, ki govori o vračanju temeljnega mesečnega dohodka. Na podlagi, v nadaljevanju naštetih pogojev, si lahko tisti upravičenci, ki so poslovali v letu 2019 vsaj deloma odgovorijo na vprašanje ali bodo morali morebiti vračati prejeto izplačilo. Zakonodajalec je namreč zapisal, da so do pomoči upravičeni tisti, ki jim bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019. V primeru, da ta pogoj pomoči ni dosežen, mora upravičenec vrniti celotno pomoč. Pri tem opozarja, da na tem mestu zakonodajalec govori o prihodkih, kar je pomembno, saj ni nujno, da je promet enak prihodkom.

Očitno je, da se bosta opisana pogoja preverjala šele naknadno, torej v letu 2021. Vsekakor pa lahko vsaj tisti, ki so poslovali celo leto 2019 že sedaj ugotovite ali vsaj predvidite ali boste imeli v prvega pol leta 2020 nižje prihodke kot lani v enakem obdobju. Seveda pa se tudi na tem mestu pojavi vprašanje kaj je s tistimi samozaposlenimi, ki so pričeli poslovati šele v drugi polovici leta 2019, na kar pa v zakonu ni odgovora. Menim, da bi bilo za njih možno to, da se ugotavlja samo porast drugega polletja 2019 v primerjavi z enakim obdobjem 2020. Dejansko pa jim v tem trenutku, po moje mnenju ne pripada pomoč, saj ne morejo izkazati tega pogoja.

Vlogo za izplačilo bo potrebno oddati, po trenutnih informacijah FURS, samo in edino preko sistema eDavki. Obrazec vloge bo pripravljen 14.4.2020. samozaposleni bo oddal vlogo in v njej izjavil, da izpolnjuje vse pogoje. Po trenutno veljavnem besedilu bo šlo z oddajo vloge za informacijo javnega značaja. V primeru, da bodo podatki na vlogi neresnični sledi vračilo izplačanih zneskov. Vlogo in izjavo je potrebno vložiti do 31.5.2020.

Z izjavo lahko zaprosite za izplačilo za marec, april in maj 2020 ali pa samo za posamezen mesec.

Če boste vložili izjavo do 18. aprila 2020 za mesec marec, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije mesečni temeljni dohodek 25. aprila 2020.Upravičencu, ki vloži izjavo od 19. aprila do 30. aprila 2020, za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije do 10.maja 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. maja do 31. maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije 10. junija 2020.

Za mesec marec bo izplačan temeljni dohodek v višini 350 EUR, za meseca aprila in maj 2020 pa po 700 EUR za vsak mesec.

ZIUZEOP pa omogoča tudi oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene osebe, verske uslužbence in kmete.

Do oprostitve plačila prispevkov so upravičene samozaposlene osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključene na podlagi prvega odstavka 15. člena in prvega odstavka 16. člena ZPIZ-2 in kmetje, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. členaZPIZ-2 in ne izpolnjujejo pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi podlagi, ter verski uslužbenci registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti.

Vsi zgoraj navedeni so opravičeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja za mesec april 2020 in maj 2020 in pri tem ne izgubijo nobenih pravic iz naslova zavarovanja za katerega so opravičeni plačila. Pri tem pa je zanimivo, da ZIUZEOP dejansko določa, da je mogoče zahtevati oprostitev plačila prispevkov tudi za mesec marec 2020. Zakon namreč določa (3. odstavek 38. člena ZIUZEOP), da so upravičenci za posamezni mesec iz prvega odstavka 38. člena upravičeni, če izjavo predložijo najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo do konca aprila. Zakon torej omogoča tudi oprostitev prispevkov za mesec marec.

Kdor bo uveljavljal oprostitev plačila prispevkov bo moral podati izjavo iz 37.člena ZIUZEOP, torej bo moral izjaviti (enako kot prejemniki temeljnega mesečnega dohodka) da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. ZIUZEOP določa, da se za uveljavljanje upravičenja oprostitve plačila prispevkov po tem členu in za uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka uporabi ista izjava. Vendar pa opisano ne pomeni, da morate izkoristiti obe pomoči. Lahko uporabite samo eno ali drugo.

V kolikor se bo izkazalo, da podatki na izjavi niso resnični bo potrebno vrniti plačilo oproščenih prispevkov skupaj z obrestmi. Kaj naj bi pomenilo, da je izjava neresnična zakon ne določa. Glede na to, da je potrebno v izjavi navesti, da prosilec ali ne opravljate dejavnosti ali pa jo opravlja v zmanjšanem obsegu (zaradi epidemije), je predmet presojanja ravno opisano, pri tem pa sem mnenja, da se bo preverjanje ali gre za bistveno zmanjšan obseg dela ugotavljalo na podlago meril, ki so navedena v delu zakona, ki govori o izplačilu temeljnega mesečnega dohodka. Sem pa mnenja, da je to edino merilo za oprostitev plačila prispevkov in da drugi del 37. člena ZIUZEOP (ki govori o primerjavi prihodkov v določenih delih leta 2019 in 2020) ni uporabljiv za predmetni sklop pomoči.

Zavezanec, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost po tem členu, prispevke v obračunu prispevkov samo obračuna. Za mesece, za katere zavarovanec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov po tem členu, zavarovanec ne sme predložiti obračuna prispevkov za socialno varnost z višjo zavarovalno osnovo v skladu s šestnajstim odstavkom 145. člena ZPIZ-2.

ZIUZEOP pa je določil tudi omejitve in tako do oprostitve plačila prispevkov odstavka ni upravičena oseba:

- ki do dneva uveljavitve tega zakona ni zavarovana na podlagi prvega odstavka 15.člena in prvega odstavka 16. člena ZPIZ-2 ali na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2,

- ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti.

Zakonodajalec je tukaj malo spremenil pogoje. Prosilec mora biti na dan uveljavitve zakona že zavarovan na eni izmed navedenih podlag. Za pomoč pa ne more zaprositi niti oseba, ki ima na dan oddaje vloge neporavnane zapadle davčne obveznosti.

Kristjan Žalec, odvetnik

Arag

odvetniska zbornica slovenije

Uradne ure

Ponedeljek - petek
od 9.00 do 14.00

Za sestanek izven uradnih ur, pokličite

 

 

Kontakt z nami

Odvetnik Kristjan Žalec,
Zadružna cesta 33
8340 Črnomelj

05 99 55 006

040 171 304

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

9.00 do 14.00